ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ภูมิเกียติ ทองพันธ์

วันเกิด : วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายวิไร ทองพันธ์

\

ชื่อมารดา : นางทิพยา ทองพันธ์

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี