ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

วิไลวรรณ วังเชิ่ง

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : -

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216769

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี