ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

เจษฎาพร ตันโต๋

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 11/2 หมู่ที่ 2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี