ประวัติสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประวัติสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

ก่อนจะมาเป็นสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ มาจากชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยทีมบริหารของวิทยาลัยพยาบาลในสมัยของอดีต ผู้อำนวยการ อาจารย์ จิตติมา ภาวะกุล ได้ขอรับบริจาคเงินค่าประกันของเสียหายจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษาออกไปของ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล 2 ปีต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 จำนวนคนละ ๒๐๐บาท รวมกับเงินที่ได้จากการจัดงานคืนสู่เหย้าจำนวนหนึ่งแสนกว่าบาท เพื่อเป็นทุนในการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า และเพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานชมรม จนกระทั่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ท่านปัจจุบัน อาจารย์ วราภรณ์ วันไชยธนวงศ์, อาจารย์ อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ศิษย์เก่าจึงได้มีความคิดที่จะทำให้เกิดสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นนิติบุคคลเพื่อจะได้ดำเนินงานในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประสบการณ์ในวิชาชีพระหว่าง สถาบันการศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันในอันที่จะพัฒนาวิชาชีพตลอดจนสื่อสารสัมพันธ์ ช่วยเหลือดูแล สร้างความสามัคคีให้เกิดแก่มวลสมาชิกจึงได้จัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๒ ทะเบียนเลขที่ ๒๑/๒๕๕๒ โดยมีที่ทำการสมาคมตั้งอยู่ที่ ห้อง ๑๐๔ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีข้อบังคับของสมาคมฯดังนี้

วิสัยทัศน์

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางสานสัมพันธ์มิตรภาพและสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อมุ่งพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเลิศทั้งทางด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวแทนวิชาชีพในการพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์

$

ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของมวลสมาชิก

$

ส่งเสริมความเจริญและเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมวลสมาชิกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่และ นักศึกษาพยาบาลในทุกด้าน

$

ส่งเสริมและให้ความร่วมมือระหว่างมวลสมาชิกในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ทางวิชาชีพการพยาบาล

$

ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้ความช่วยเหลือมวลสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน

$

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษา

$

เป็นศูนย์กลางประสานงานเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ของมวลสมาชิก

$

อุดหนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล

$

ให้ความร่วมมือกับสมาคม องค์กรหรือสถาบันอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การพยาบาล การศึกษาและวัฒนธรรมทั้งนี้ไม่มีนโยบาย

พันธกิจ

$

เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้มีศักยภาพ

$

เป็นแหล่งส่งเสริมสร้างสรรค์ความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพอันดีของศิษย์ปัจจุบัน

$

สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของวิทยาลัย

$

สนับสนุนส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่วิทยาลัยและวิชาชีพพยาบาล

$

พิทักษ์สิทธิประสานประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก

$

สร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรให้สามารถปฏิบัติตามกิจของสมาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

$

ประสานความร่วมมือกับองค์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพแก่สังคม

$

ส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรมบริการวิชาการ สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมด้านจิตอาสาแก่ผู้ด้อยโอกาส

$

เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน เผยแพร่ นวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ

แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสมาคมศิษย์เก่า วพบ. เชียงใหม่ พ.ศ. 2555-2557

เพื่อให้พันธกิจของสมาคมศิษย์เก่า วพบ. เชียงใหม่ ดำเนินไปสู่วิสัยทัศน์ของสมาคม โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

1. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของมวลสมาชิก

1.1 สนับสนุนให้มีการประชุมหรืออบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศิษย์เก่า
1.2 จักดำเนินการประชุม หรืออบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศิษย์ ให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การทำนวัตกรรมและวิขัยทางการพยาบาล

2. ยุทธศาสตร์พิทักษ์สิทธิ ประสานประโยชน์ และสวัสดิการแก่สมาชิก

2.1 สนับสนุนและดูแลให้สมาชิกเข้าใจสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งการได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพปกป้องสิทธิประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.2 ดูแลให้สมาชิกได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมศิษย์เก่า

3. ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์รวมพลัง ความรัก ความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์

3.1 ปรับปรุงการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า วพบ.เชียงใหม่ ให้เกิดความคล่องตัวสามารถรองรับภารกิจของสมาคมได้อย่างสมบูรณ์
3.2 สร้างจิตสำนึกของการสร้างพลังความรัก ความสามัคคี และความเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์กรวิชาชีพ
3.3 รณรงค์การเพิ่มจำนวนสมาชิก เพื่อความมั่นคงของสมาคมศิษย์เก่า วพบ.เชียงใหม่
3.4 จัดกิจกรรมการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า วพบ.เชียงใหม่
3.5 พัฒนาระบบการสื่อสาร เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู้สมาชิกอย่างทั่วถึง

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภาพลักษณ์ วิชาชีพพยาบาล

4.1 สร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลที่สอดคล้องกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ และสภาการพยาบาล ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
4.2 ยกย่อง และเชิดชูเกียรติของสมาชิกที่ปฏิบัติงานดีเด่นในวิชาชีพ

5. ยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสุขภาพของประชาชน

5.1 สนับสนุนและสร้างพันธมิตรของวิชาชีพอื่นๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานชาติ
5.2 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนผลักดันนโยบายด้านสุขภาพและการพยาบาล
5.3 ร่วมการเป็นกรรมการในหน่วยงานด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
5.4 ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ให้เป็นโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ

6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งด้านทัพยากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.1 เพิ่มรายได้และควบคุมการใช้จ่ายของสมาคมฯให้มีประสิทธิภาพ
6.2 บริหารทรัพยากรให้สอดคล้องกับภารกิจของสมาคมฯ

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชม.

กรรมการ (ปัจจุบัน พ.ศ.2557-2558)

คณะอาจารย์ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชม.

นาง วราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางสาว แพรวระพี เรืองเดช รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นาง วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาว สายฝน สฤษดิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา

นาง ปลื้มจิต โชติกะ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ

นาง ณัฐปาลิน นิลเป็ง รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษา(พิเศษ)วิทยาลัย

นพ. รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการ สส.เขต ๑

นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าพยาบาล ร.พ. นครพิงค์

นายก อบต. ดอนแก้ว

สมาชิกสภาจังหวัด เชียงใหม่

นางรวมพร มินานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นางพจนีย์ มนัสพรหม ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า วพบ. ชม.

นาง คณิศฉัตร์ วุฒิศิกดิ์สกุล นายกสมาคมฯ

นาง ธนพร เหน่คำ อุปนายก คนที่ ๑

นาง สวลีรัตน์ พิงพราวลี อุปนายก คนที่ ๒

นางสาว สาวิตรี ศรีวิชัย เลขาธิการสมาคมฯ

นางสาว ภัทรวดี มินานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิสมาคมฯ

นาง นันทิยา ก๋าตุ๋ย กิจกรรมสัมพันธ์

นางสาว กานต์รวี คำชั่ง เหรัญญิก

นาง สุพิศ ประคองยศ บัญชีสมาคมฯ

นางสาว ปวีณา ยศสุรินทร์ กิจกรรมสัมพันธ์

นาง สุมิตรพร จอมจันทร์ ประชาสัมพันธ์

นาง จันทิมา ขุนบำรุง ประชาสัมพันธ์

นาง จันจิรา เวหาทนารักษ์ ประชาสัมพันธ์

นางสาว เนตรนรินทร์ จันทร์หอม ประชาสัมพันธ์

นางสาว วริศา วรวงค์ IT/ web site สมาคมฯ

นางสาว เกศรา สุกิน ปฎิคม

นาง เขมิกา สิริโรจน์พร วิชาการ

นาง ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล วิชาการ

นาง พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว กิจกรรมสัมพันธ์

นาง พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน วิชาการ

นาย เอกชัย กันธะวงค์ นายทะเบียน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อย ๑๕ คน อย่างมากไม่เกิน ๓๕ คน คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คน และเป็นอุปนายก ๒ คน สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้

นายกสมาคม

ทำหน้าที่หัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม

อุปนายก

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทน นายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และสำหรับการทำการแทนนายกสมาคมนั้นให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนตามลำดับ

เลขาธิการ

ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม รวมทั้งเรียกเก็บค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก

รองเลขาธิการ

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เลขาธิการได้มอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนเลขาธิการ เมื่อเลขาธิการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และสำหรับการทำการแทนเลขาธิการนั้นให้รองเลขาธิการตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนตามลำดับ

เหรัญญิก

มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม รวมทั้งเรียกเก็บค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เหรัญญิกได้มอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนเหรัญญิก เมื่อเหรัญญิกไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การบัญชี

มีหน้าที่เป็นผู้จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

ผู้ช่วยการบัญชี

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการบัญชี ปฏิบัติตามหน้าที่ที่การบัญชีได้มอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนการบัญชี เมื่อการบัญชีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ปฏิคม

มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม

ผู้ช่วยปฏิคม

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิคมปฏิบัติตามหน้าที่ที่ปฏิคมได้มอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนปฏิคม เมื่อปฏิคมไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

นายทะเบียน

มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิก ในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก

ผู้ช่วยนายทะเบียน

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายทะเบียนได้มอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนไม่อยู่ หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และสำหรับการทำการแทนนายทะเบียนนั้น ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนตามลำดับ

ประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ประชาสัมพันธ์ได้ มอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนประชาสัมพันธ์ เมื่อประชาสัมพันธ์ไม่อยู่ หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกิน จำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

กรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๒ ปีและอยู่ติดต่อกันได้ไม่ เกิน ๒ วาระ เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว ให้คณะกรรมการดังกล่าวจัด ให้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมิชักช้าในคราวประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ในระหว่างที่ คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบ กำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจาก ทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อย แล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบหมายงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้ เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ

ทำเนียบคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า วพบ. ชม. (ชุดแรก)

ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ ระหว่างปีพ.ศ.2551-2552 และ พ.ศ.2553-2554

นาง ลำเจียก เพียรอุตส่าห์ นายกสมาคมฯ

นาง ศิวิไล ริยะป่า อุปนายก คนที่ ๑

นาง วลีรัตน์ พิงพราวลี อุปนายก คนที่ ๒

นางสาว อัจฉรา บุญสุข เลขาธิการสมาคมฯ

นาง มนทกานติ์ ขันไชย ผู้ช่วยเลขานุการ

นาง อัจจิมา สุริยะใจ นายทะเบียน

นางสาว อัมภิชา นาไวย์ เหรัญญิก

นาง คมคาย อินเทศน์ ผู้ช่วยเหรัญญิก

นาย ไชยา บุญสู ผู้ช่วยการบัญชี

นาย ชัชวาล ชัยคำ ปฏิคม

นางสาว สพิตา ปสุตนาวิน ผู้ช่วยปฏิคม

นาง อุไรวรรณ พวงสายใจ การบัญชี

นาย พิทักษ์ เขื่อนคำ ผู้ช่วยนายทะเบียน

นาง พรพิศน์ วุฒิศักดิ์สกุล ประชาสัมพันธ์

นาย เอกชัย กันธะวงค์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า วพบ. ชม.

นาง วราพร วันไชยวงศ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา

นางสาว ประกายแก้ว ธนสุวรรณ กรรมการ

นาง เจนนารา วงศ์ปาลี กรรมการ

นางสาว อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์ กรรมการ

นางสาว แพรวระพี เรืองเดช กรรมการ

นาง รวมพร มินานนท์ กรรมการ

นาง พจนีย์ มนัสพรหม กรรมการ

นาง วรรณภา กาวิละ กรรมการ

นาง อำไพ สุริยพงศกร กรรมการ