ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

คุณนฤทธิ์ คิดสม

คุณปิ่นมณี สิริโม

คุณกฤษณา กาเผือก

คุณทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ